Kredyt mieszkaniowy #naStart na ścieżce legislacyjnej (Info z Ministerstwa Rozwoju i Technologii)

Nowy kredyt mieszkaniowy #naStart zastąpi bezpieczny kredyt 2% i rodzinny kredyt mieszkaniowy, łącząc w sobie finansowe wsparcie w formie dopłat do rat. Wyższa pomoc będzie kierowana do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi. Od dziś projekt odpowiedniej ustawy, która jest elementem szerokiej strategii rozwoju mieszkalnictwa realizowanej przez rząd, jest w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych. Chcemy, by nowe przepisy, będące jednym z 3 elementów strategii rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa w Polsce, weszły w życie jeszcze w drugiej połowie 2024 r. Kredyt mieszkaniowy #naStart, czyli z dopłatami do rat, będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. w przypadku kupna pierwszej nieruchomości. Taką szansę uzyskają rodziny z co najmniej trójką dzieci również w przypadku, gdy kupowane mieszkanie lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych, nie jest ich pierwszą nieruchomością. Zachowujemy jednocześnie możliwość udzielenia przez BGK gwarancji spłaty części kredytu, czyli tak zwaną gwarancję wkładu własnego.– poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Nowy instrument zostanie poszerzony również o kredyt będący kredytem konsumenckim, zaciągniętym na sfinansowanie partycypacji w ramach SIM (TBS) albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej. Osoby decydujące się na korzystanie z tych form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, nie mają dziś możliwości skorzystania z żadnej preferencyjnej formy finansowania tych wydatków. Muszą korzystać z własnych oszczędności albo wysoko oprocentowanych kredytów konsumenckich. To tylko jeden z przykładów, że nasz plan na walką z kryzysem mieszkaniowym ma charakter komplementarny.– zaznaczył wiceminister rozwoju i technologii Krzysztof Kukucki. Objęcie takich kredytów gwarancjami BGK uczyni je mniej ryzykownymi dla banków i pozwoli obniżyć ich oprocentowanie co najmniej do poziomu oprocentowania kredytów hipotecznych. Objęcie ich dodatkowo dopłatami sprawi, że osoby korzystające z zasobów społecznego budownictwa czynszowego i spółdzielczego uzyskają preferencyjny instrument wsparcia dla pokrycia wymaganych wydatków.

Zasady kredytu mieszkaniowego #naStart

Gwarancja wkładu własnego udzielana będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego i obejmować będzie (tzn. zabezpieczać spłatę na rzecz banku) kwotę brakującą kredytobiorcy na poziomie 20% wartości nabywanej nieruchomości, jednak nie wyższą niż 100 tys. zł. Natomiast uprawnionymi do uzyskania kredytu mieszkaniowego #naStart będą osoby, które:

 • Nie ukończyły 35 lat, jeżeli przystępują do kredytu jako single. Nie będzie obowiązywał limitu wieku, jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą co najmniej dwie osoby (dwóch kredytobiorców lub kredytobiorca + dziecko). 
 • Nie posiadają i nie posiadały mieszkania (domu jednorodzinnego) chyba, że posiadanym mieszkaniem jest udział (nie wyższy niż 50%) w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym w drodze dziedziczenia lub darowizny. Do powyższego limitu nie będzie się wliczać także nieruchomości uzyskanych w drodze dziedziczenia albo darowizny, które osoba ubiegająca się o kredyt zbyła wcześniej w drodze darowizny na rzecz osoby spoza jej gospodarstwa domowego. 
 • Posiadają nie więcej niż jedno mieszkanie, a w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci. 

Kredyt mieszkaniowy #naStart udzielony będzie mógł być wspólnie maksymalnie dwóm osobom bez względu na łączący je stosunek prawny. W takim przypadku warunki dotyczące posiadanego mieszkania weryfikowane będą dla nich łącznie (tzn. razem będą mogli posiadać udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny, np. oboje po 25%).

Warunkiem wspólnego uzyskania kredytu będzie wymóg nabycia nieruchomości przez oboje kredytobiorców na zasadach współwłasności łącznej albo ułamkowej, po 50%. Warunek taki wyeliminować powinien sztuczne dołączanie kolejnej osoby do umowy kredytu (im więcej osób z dochodem jest stroną kredytu, tym wyższa zdolność kredytowa i lepsze warunki uzyskiwania dopłat).

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego #naStart

Dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego #naStart udzielanego jako kredyt hipoteczny będzie można uzyskać tylko do kredytów udzielonych przed końcem 2027 r. Utrzymane bezterminowo zostaną natomiast dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych #naStart udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej. 

Dopłaty do kredytu będą zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu do:

 • 1,5% w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko.
 • 1% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko.
 • 0,5% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci.
 • 0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Kryterium dochodowe w kredycie mieszkaniowym #na Start

Warunkiem uzyskania dopłat będzie spełnienie kryterium dochodowego. Oparto go o pierwszy próg podatkowy, czyli roczny dochód na poziomie 120 000 zł brutto. W programie kryterium będzie modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego. Wyniesie ono:

 • 7 tys. zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 13 tys. zł netto miesięcznie dla  dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 16 tys. zł netto miesięcznie dla trzyosobowego  gospodarstwa domowego,
 • 19,5 tys. zł netto miesięcznie dla czteroosobowego albo większego gospodarstwa domowego ,
 • 23 tys. zł netto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

Przekroczenie limitów nie będzie jednak oznaczać wykluczenia z programu. Kredytobiorcy, których gospodarstwa domowe przekroczą limit, będą mogły również otrzymać nowy kredyt, jednak w ich przypadku dopłata będzie pomniejszana. W przypadku przekroczenia limitu przez gospodarstwo jednoosobowe, za każdą złotówkę przekroczenia limitu dopłata będzie pomniejszana o 50 groszy, a w przypadku gospodarstwa dwuosobowego albo większego, o 25 groszy. 

Kryterium powierzchniowe w kredycie mieszkaniowym #naStart

Kryterium powierzchniowe dotyczyć będzie wyłącznie kredytów mieszkaniowych udzielnych jako kredyty hipoteczne dotyczących zakupu mieszania albo domu jednorodzinnego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie będzie dotyczyć budowy domu ani kredytów mieszkaniowych udzielanych jako kredyty konsumenckie.

W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, limit ten określono na poziomie 50 m2 i zaproponowano jego podwyższenie o 25 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego.

Zakup mieszkania o większej niż określona w limicie powierzchni w dalszym ciągu będzie możliwy z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego, Jednak w takim przypadku, wysokości dopłaty będzie pomniejszana o 50 zł za każdy metr przekroczenia. Celem przepisu jest, aby nowy program pomagał w zakupie mieszkania jedynie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego o określonej wielkości.

Wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart

Wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart nie będzie limitowana, ale dopłata naliczana będzie tylko od określonej wysokości kapitału. Będzie ona tym wyższa im większe będzie gospodarstwo domowe, tj.:

 • 200 tys. zł przy jednej osobie w gospodarstwie domowym,
 • 400 tys. zł przy dwóch osobach,
 • 450 tys. zł przy trzech osobach,
 • 500 tys. zł przy czterech osobach,
 • 600 tys. zł przy pięciu osobach.

Takie zasady oznaczać będą, że kredytobiorca w dwuosobowym gospodarstwie, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 450 tys. zł (tj. wyższą niż przewidziany dla takiego gospodarstwa próg 400 tys. zł) uzyska dopłatę obliczaną tak, jakby kredyt ten wynosił 400 tys. zł. Kredytobiorca prowadzący gospodarstwo trzyosobowe, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 600 tys. (tj. wyższą niż 450 tys. zł), uzyska dopłatę taką, jakby kredyt ten wynosił 450 tys. zł. 

W przypadku, gdy kredyt udzielony zostanie wspólnie dwóm osobom i w trakcie jego spłaty jedna z tych osób odstąpi od umowy kredytu (zgodę wyraża bank kredytujący badając wcześniej zdolność kredytową pozostałego kredytobiorcy), kwota dopłaty zostanie ponownie przeliczona i zmniejszona stosowanie do nowej wielkości gospodarstwa domowego. To drugi mechanizm ograniczający sztuczne dokooptowywanie osób do umowy kredytu. Rozwiązanie takie nie będzie jednak stosowane w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców.

Jednocześnie w przypadku zakupu mieszkania w mieście na prawach powiatu będącego stolicą województwa, dla którego ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest o co najmniej 25% wyższa (obecnie Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław) niż wartość ogłoszona dla całego kraju, podane wyżej kwoty będą zwiększane o co najmniej 10% (czyli np. dla 2-osobowego gospodarstwa domowego 440 tys. zł).

Natomiast miastem, w którym wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest wyższa o co najmniej 50%  (obecnie Warszawa), stosowane kwoty bazowe dopłat będą wyższe o 20% (czyli np. dla 2-osobowego gospodarstwa domowego 480 tys. zł). Wprowadzenie korekty dla tych rynków, pozwoli mieszkańcom tych miast kupić mieszkanie z nowym kredytem, przy podobnej atrakcyjności względem oferty rynkowej.

Inne zmiany względem bezpiecznego kredytu 2%

 • Wprowadzenie przepisu o utracie prawa do dopłat do rat kredytu w przypadku wynajęcia mieszkania nabytego przy udziale środków kredytu mieszkaniowego #naStart po przeprowadzeniu się do małżonka. 
 • Dopuszczenie do ubiegania się kredyt osób, które posiadały udział większy niż 50% w nieruchomości mieszkalnej, odziedziczony lub nabyty w drodze darowizny i zbyły go nieodpłatnie. 
 • Umożliwienie ubiegania się o kredyt przez osoby, posiadające nieruchomość mieszkalną w odniesieniu do której organ wydał decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia (art. 67 ustawy Prawo budowlane). 
 • Umożliwienie ubiegania się o kredyt przez osoby, które przeniosły umowę kredytową na byłego partnera (dotyczy wyłącznie umowy kredytowej, nie własności mieszkania).
 • Umożliwienie ubiegania się o kredyt w przypadku rozwiązania umowy kredytowej przed uruchomieniem środków – doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów.

Portal Danych o Obrocie Mieszkań

Projekt ustawy daje też podstawy prawne do działania portalu do prezentacji cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym. Funkcjonowanie portalu ma przyczynić się do zwiększenia przejrzystości rynku nieruchomości poprzez udostępnianie obywatelom statystyk cen transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym. Dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji z rynku ma stanowić jeden z instrumentów ochrony nabywców mieszkań, w szczególności na rynku pierwotnym. Pozwoli na racjonalną ocenę warunków cenowych ofert kupna mieszkania. Ponadto aktualne informacje o sytuacji na rynku mieszkaniowym, w tym o liczbie i strukturze transakcji oraz cenach transakcyjnych, umożliwią monitorowanie wpływu instrumentów wsparcia kredytobiorców w nabywaniu własnego mieszkania na lokalne rynki mieszkaniowe – wyjaśnia minister Krzysztof Hetman. Prowadzeniem portalu zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjnemu, który prowadzi już Ewidencję Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (EDFG). W Ewidencji tej są gromadzone dane, które częściowo będą mogły zasilić również portal upubliczniający ceny transakcyjne lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. W celu pokrycia danymi całego rynku pierwotnego, dane pozyskiwane z EDFG będą uzupełniane o dane dostarczane przez deweloperów (i inne podmioty profesjonalne), którzy dotychczas nie rejestrowali transakcji. Dodatkowe dane z rynku pierwotnego oraz dane z rynku wtórnego będą dostarczane przez Krajową Administrację Skarbową, która gromadzi dane o transakcjach dotyczących nabywania nieruchomości dla celów podatkowych oraz w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wykorzystanie istniejących struktur i baz danych ograniczy obowiązki sprawozdawcze podmiotów dysponujących wiedzą źródłową o transakcjach na rynku mieszkaniowym, a więc przede wszystkim deweloperów (dla rynku pierwotnego) i notariuszy (dla rynku pierwotnego i wtórnego). Uruchomienie portalu planowane jest w ciągu 20 miesięcy od ogłoszenia ustawy.

Konsultacje publiczne oraz Q&A

Konsultacje publiczne i uzgodnienie międzyresortowe potrwają 14 dni, a opiniowanie 21 dni. Opinie i uwagi można zgłaszać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z projektem ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart” można się zapoznać pod linkiem legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383851

Wszystkich zainteresowanych projektem nowych przepisów zachęcamy do zapoznania się z listą szczegółowych pytań i odpowiedzi. Plik jest dostępny jako załącznik do tej informacji.

 

 

Chcemy, by nowe przepisy, będące jednym z 3 elementów strategii rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa w Polsce, weszły w życie jeszcze w drugiej połowie 2024 r. Kredyt mieszkaniowy #naStart, czyli z dopłatami do rat, będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. w przypadku kupna pierwszej nieruchomości. Taką szansę uzyskają rodziny z co najmniej trójką dzieci również w przypadku, gdy kupowane mieszkanie lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych, nie jest ich pierwszą nieruchomością. Zachowujemy jednocześnie możliwość udzielenia przez BGK gwarancji spłaty części kredytu, czyli tak zwaną gwarancję wkładu własnego

– poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. 

Nowy instrument zostanie poszerzony również o kredyt będący kredytem konsumenckim, zaciągniętym na sfinansowanie partycypacji w ramach SIM (TBS) albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej. Osoby decydujące się na korzystanie z tych form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, nie mają dziś możliwości skorzystania z żadnej preferencyjnej formy finansowania tych wydatków. Muszą korzystać z własnych oszczędności albo wysoko oprocentowanych kredytów konsumenckich. To tylko jeden z przykładów, że nasz plan na walką z kryzysem mieszkaniowym ma charakter komplementarny

– zaznaczył wiceminister rozwoju i technologii Krzysztof Kukucki.

Objęcie takich kredytów gwarancjami BGK uczyni je mniej ryzykownymi dla banków i pozwoli obniżyć ich oprocentowanie co najmniej do poziomu oprocentowania kredytów hipotecznych. Objęcie ich dodatkowo dopłatami sprawi, że osoby korzystające z zasobów społecznego budownictwa czynszowego i spółdzielczego uzyskają preferencyjny instrument wsparcia dla pokrycia wymaganych wydatków.

Zasady kredytu mieszkaniowego #naStart

Gwarancja wkładu własnego udzielana będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego i obejmować będzie (tzn. zabezpieczać spłatę na rzecz banku) kwotę brakującą kredytobiorcy na poziomie 20% wartości nabywanej nieruchomości, jednak nie wyższą niż 100 tys. zł.

Natomiast uprawnionymi do uzyskania kredytu mieszkaniowego #naStart będą osoby, które:

 • Nie ukończyły 35 lat, jeżeli przystępują do kredytu jako single. Nie będzie obowiązywał limitu wieku, jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą co najmniej dwie osoby (dwóch kredytobiorców lub kredytobiorca + dziecko). 
 • Nie posiadają i nie posiadały mieszkania (domu jednorodzinnego) chyba, że posiadanym mieszkaniem jest udział (nie wyższy niż 50%) w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym w drodze dziedziczenia lub darowizny. Do powyższego limitu nie będzie się wliczać także nieruchomości uzyskanych w drodze dziedziczenia albo darowizny, które osoba ubiegająca się o kredyt zbyła wcześniej w drodze darowizny na rzecz osoby spoza jej gospodarstwa domowego. 
 • Posiadają nie więcej niż jedno mieszkanie, a w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci. 

Kredyt mieszkaniowy #naStart udzielony będzie mógł być wspólnie maksymalnie dwóm osobom bez względu na łączący je stosunek prawny. W takim przypadku warunki dotyczące posiadanego mieszkania weryfikowane będą dla nich łącznie (tzn. razem będą mogli posiadać udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny, np. oboje po 25%).

Warunkiem wspólnego uzyskania kredytu będzie wymóg nabycia nieruchomości przez oboje kredytobiorców na zasadach współwłasności łącznej albo ułamkowej, po 50%. Warunek taki wyeliminować powinien sztuczne dołączanie kolejnej osoby do umowy kredytu (im więcej osób z dochodem jest stroną kredytu, tym wyższa zdolność kredytowa i lepsze warunki uzyskiwania dopłat).

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego #naStart

Dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego #naStart udzielanego jako kredyt hipoteczny będzie można uzyskać tylko do kredytów udzielonych przed końcem 2027 r. Utrzymane bezterminowo zostaną natomiast dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych #naStart udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej. 

Dopłaty do kredytu będą zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu do:

 • 1,5% w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko.
 • 1% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko.
 • 0,5% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci.
 • 0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Kryterium dochodowe w kredycie mieszkaniowym #na Start

Warunkiem uzyskania dopłat będzie spełnienie kryterium dochodowego. Oparto go o pierwszy próg podatkowy, czyli roczny dochód na poziomie 120 000 zł brutto. W programie kryterium będzie modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego. Wyniesie ono:

 • 7 tys. zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 13 tys. zł netto miesięcznie dla  dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 16 tys. zł netto miesięcznie dla trzyosobowego  gospodarstwa domowego,
 • 19,5 tys. zł netto miesięcznie dla czteroosobowego albo większego gospodarstwa domowego ,
 • 23 tys. zł netto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

Przekroczenie limitów nie będzie jednak oznaczać wykluczenia z programu. Kredytobiorcy, których gospodarstwa domowe przekroczą limit, będą mogły również otrzymać nowy kredyt, jednak w ich przypadku dopłata będzie pomniejszana. W przypadku przekroczenia limitu przez gospodarstwo jednoosobowe, za każdą złotówkę przekroczenia limitu dopłata będzie pomniejszana o 50 groszy, a w przypadku gospodarstwa dwuosobowego albo większego, o 25 groszy. 

Kryterium powierzchniowe w kredycie mieszkaniowym #naStart

Kryterium powierzchniowe dotyczyć będzie wyłącznie kredytów mieszkaniowych udzielnych jako kredyty hipoteczne dotyczących zakupu mieszania albo domu jednorodzinnego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie będzie dotyczyć budowy domu ani kredytów mieszkaniowych udzielanych jako kredyty konsumenckie.

W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, limit ten określono na poziomie 50 m2 i zaproponowano jego podwyższenie o 25 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego.

Zakup mieszkania o większej niż określona w limicie powierzchni w dalszym ciągu będzie możliwy z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego, Jednak w takim przypadku, wysokości dopłaty będzie pomniejszana o 50 zł za każdy metr przekroczenia. Celem przepisu jest, aby nowy program pomagał w zakupie mieszkania jedynie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego o określonej wielkości.

Wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart

Wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart nie będzie limitowana, ale dopłata naliczana będzie tylko od określonej wysokości kapitału. Będzie ona tym wyższa im większe będzie gospodarstwo domowe, tj.:

 • 200 tys. zł przy jednej osobie w gospodarstwie domowym,
 • 400 tys. zł przy dwóch osobach,
 • 450 tys. zł przy trzech osobach,
 • 500 tys. zł przy czterech osobach,
 • 600 tys. zł przy pięciu osobach.

Takie zasady oznaczać będą, że kredytobiorca w dwuosobowym gospodarstwie, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 450 tys. zł (tj. wyższą niż przewidziany dla takiego gospodarstwa próg 400 tys. zł) uzyska dopłatę obliczaną tak, jakby kredyt ten wynosił 400 tys. zł. Kredytobiorca prowadzący gospodarstwo trzyosobowe, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 600 tys. (tj. wyższą niż 450 tys. zł), uzyska dopłatę taką, jakby kredyt ten wynosił 450 tys. zł. 

W przypadku, gdy kredyt udzielony zostanie wspólnie dwóm osobom i w trakcie jego spłaty jedna z tych osób odstąpi od umowy kredytu (zgodę wyraża bank kredytujący badając wcześniej zdolność kredytową pozostałego kredytobiorcy), kwota dopłaty zostanie ponownie przeliczona i zmniejszona stosowanie do nowej wielkości gospodarstwa domowego. To drugi mechanizm ograniczający sztuczne dokooptowywanie osób do umowy kredytu. Rozwiązanie takie nie będzie jednak stosowane w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców.

Jednocześnie w przypadku zakupu mieszkania w mieście na prawach powiatu będącego stolicą województwa, dla którego ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest o co najmniej 25% wyższa (obecnie Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław) niż wartość ogłoszona dla całego kraju, podane wyżej kwoty będą zwiększane o co najmniej 10% (czyli np. dla 2-osobowego gospodarstwa domowego 440 tys. zł).

Natomiast miastem, w którym wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest wyższa o co najmniej 50%  (obecnie Warszawa), stosowane kwoty bazowe dopłat będą wyższe o 20% (czyli np. dla 2-osobowego gospodarstwa domowego 480 tys. zł). Wprowadzenie korekty dla tych rynków, pozwoli mieszkańcom tych miast kupić mieszkanie z nowym kredytem, przy podobnej atrakcyjności względem oferty rynkowej.

Inne zmiany względem bezpiecznego kredytu 2%

 • Wprowadzenie przepisu o utracie prawa do dopłat do rat kredytu w przypadku wynajęcia mieszkania nabytego przy udziale środków kredytu mieszkaniowego #naStart po przeprowadzeniu się do małżonka. 
 • Dopuszczenie do ubiegania się kredyt osób, które posiadały udział większy niż 50% w nieruchomości mieszkalnej, odziedziczony lub nabyty w drodze darowizny i zbyły go nieodpłatnie. 
 • Umożliwienie ubiegania się o kredyt przez osoby, posiadające nieruchomość mieszkalną w odniesieniu do której organ wydał decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia (art. 67 ustawy Prawo budowlane). 
 • Umożliwienie ubiegania się o kredyt przez osoby, które przeniosły umowę kredytową na byłego partnera (dotyczy wyłącznie umowy kredytowej, nie własności mieszkania).
 • Umożliwienie ubiegania się o kredyt w przypadku rozwiązania umowy kredytowej przed uruchomieniem środków – doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów.

Portal Danych o Obrocie Mieszkań

Projekt ustawy daje też podstawy prawne do działania portalu do prezentacji cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym. Funkcjonowanie portalu ma przyczynić się do zwiększenia przejrzystości rynku nieruchomości poprzez udostępnianie obywatelom statystyk cen transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym. Dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji z rynku ma stanowić jeden z instrumentów ochrony nabywców mieszkań, w szczególności na rynku pierwotnym. Pozwoli na racjonalną ocenę warunków cenowych ofert kupna mieszkania. Ponadto aktualne informacje o sytuacji na rynku mieszkaniowym, w tym o liczbie i strukturze transakcji oraz cenach transakcyjnych, umożliwią monitorowanie wpływu instrumentów wsparcia kredytobiorców w nabywaniu własnego mieszkania na lokalne rynki mieszkaniowe

– wyjaśnia minister Krzysztof Hetman.

Prowadzeniem portalu zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjnemu, który prowadzi już Ewidencję Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (EDFG). W Ewidencji tej są gromadzone dane, które częściowo będą mogły zasilić również portal upubliczniający ceny transakcyjne lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. W celu pokrycia danymi całego rynku pierwotnego, dane pozyskiwane z EDFG będą uzupełniane o dane dostarczane przez deweloperów (i inne podmioty profesjonalne), którzy dotychczas nie rejestrowali transakcji. Dodatkowe dane z rynku pierwotnego oraz dane z rynku wtórnego będą dostarczane przez Krajową Administrację Skarbową, która gromadzi dane o transakcjach dotyczących nabywania nieruchomości dla celów podatkowych oraz w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wykorzystanie istniejących struktur i baz danych ograniczy obowiązki sprawozdawcze podmiotów dysponujących wiedzą źródłową o transakcjach na rynku mieszkaniowym, a więc przede wszystkim deweloperów (dla rynku pierwotnego) i notariuszy (dla rynku pierwotnego i wtórnego). Uruchomienie portalu planowane jest w ciągu 20 miesięcy od ogłoszenia ustawy.

Konsultacje publiczne oraz Q&A

Konsultacje publiczne i uzgodnienie międzyresortowe potrwają 14 dni, a opiniowanie 21 dni. Opinie i uwagi można zgłaszać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z projektem ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart” można się zapoznać pod linkiem legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383851

Wszystkich zainteresowanych projektem nowych przepisów zachęcamy do zapoznania się z listą szczegółowych pytań i odpowiedzi. Plik jest dostępny jako załącznik do tej informacji.

Ministerstwo rozwoju i Technologii ,Departament Mieszkalnictwa

Kredyt mieszkaniowy #naStart na ścieżce legislacyjnej (Info z Ministerstwa Rozwoju i Technologii)

Nowy kredyt mieszkaniowy #naStart zastąpi bezpieczny kredyt 2% i rodzinny kredyt mieszkaniowy, łącząc w sobie finansowe wsparcie w formie dopłat do rat. Wyższa pomoc będzie kierowana do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi. Od dziś projekt odpowiedniej ustawy, która jest elementem szerokiej strategii rozwoju mieszkalnictwa realizowanej przez rząd, jest w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych. Chcemy, by nowe przepisy, będące jednym z 3 elementów strategii rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa w Polsce, weszły w życie jeszcze w drugiej połowie 2024 r. Kredyt mieszkaniowy #naStart, czyli z dopłatami do rat, będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. w przypadku kupna pierwszej nieruchomości. Taką szansę uzyskają rodziny z co najmniej trójką dzieci również w przypadku, gdy kupowane mieszkanie lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych, nie jest ich pierwszą nieruchomością. Zachowujemy jednocześnie możliwość udzielenia przez BGK gwarancji spłaty części kredytu, czyli tak zwaną gwarancję wkładu własnego.– poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Nowy instrument zostanie poszerzony również o kredyt będący kredytem konsumenckim, zaciągniętym na sfinansowanie partycypacji w ramach SIM (TBS) albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej. Osoby decydujące się na korzystanie z tych form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, nie mają dziś możliwości skorzystania z żadnej preferencyjnej formy finansowania tych wydatków. Muszą korzystać z własnych oszczędności albo wysoko oprocentowanych kredytów konsumenckich. To tylko jeden z przykładów, że nasz plan na walką z kryzysem mieszkaniowym ma charakter komplementarny.– zaznaczył wiceminister rozwoju i technologii Krzysztof Kukucki. Objęcie takich kredytów gwarancjami BGK uczyni je mniej ryzykownymi dla banków i pozwoli obniżyć ich oprocentowanie co najmniej do poziomu oprocentowania kredytów hipotecznych. Objęcie ich dodatkowo dopłatami sprawi, że osoby korzystające z zasobów społecznego budownictwa czynszowego i spółdzielczego uzyskają preferencyjny instrument wsparcia dla pokrycia wymaganych wydatków.

Zasady kredytu mieszkaniowego #naStart

Gwarancja wkładu własnego udzielana będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego i obejmować będzie (tzn. zabezpieczać spłatę na rzecz banku) kwotę brakującą kredytobiorcy na poziomie 20% wartości nabywanej nieruchomości, jednak nie wyższą niż 100 tys. zł. Natomiast uprawnionymi do uzyskania kredytu mieszkaniowego #naStart będą osoby, które:

 • Nie ukończyły 35 lat, jeżeli przystępują do kredytu jako single. Nie będzie obowiązywał limitu wieku, jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą co najmniej dwie osoby (dwóch kredytobiorców lub kredytobiorca + dziecko). 
 • Nie posiadają i nie posiadały mieszkania (domu jednorodzinnego) chyba, że posiadanym mieszkaniem jest udział (nie wyższy niż 50%) w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym w drodze dziedziczenia lub darowizny. Do powyższego limitu nie będzie się wliczać także nieruchomości uzyskanych w drodze dziedziczenia albo darowizny, które osoba ubiegająca się o kredyt zbyła wcześniej w drodze darowizny na rzecz osoby spoza jej gospodarstwa domowego. 
 • Posiadają nie więcej niż jedno mieszkanie, a w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci. 

Kredyt mieszkaniowy #naStart udzielony będzie mógł być wspólnie maksymalnie dwóm osobom bez względu na łączący je stosunek prawny. W takim przypadku warunki dotyczące posiadanego mieszkania weryfikowane będą dla nich łącznie (tzn. razem będą mogli posiadać udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny, np. oboje po 25%).

Warunkiem wspólnego uzyskania kredytu będzie wymóg nabycia nieruchomości przez oboje kredytobiorców na zasadach współwłasności łącznej albo ułamkowej, po 50%. Warunek taki wyeliminować powinien sztuczne dołączanie kolejnej osoby do umowy kredytu (im więcej osób z dochodem jest stroną kredytu, tym wyższa zdolność kredytowa i lepsze warunki uzyskiwania dopłat).

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego #naStart

Dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego #naStart udzielanego jako kredyt hipoteczny będzie można uzyskać tylko do kredytów udzielonych przed końcem 2027 r. Utrzymane bezterminowo zostaną natomiast dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych #naStart udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej. 

Dopłaty do kredytu będą zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu do:

 • 1,5% w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko.
 • 1% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko.
 • 0,5% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci.
 • 0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Kryterium dochodowe w kredycie mieszkaniowym #na Start

Warunkiem uzyskania dopłat będzie spełnienie kryterium dochodowego. Oparto go o pierwszy próg podatkowy, czyli roczny dochód na poziomie 120 000 zł brutto. W programie kryterium będzie modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego. Wyniesie ono:

 • 7 tys. zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 13 tys. zł netto miesięcznie dla  dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 16 tys. zł netto miesięcznie dla trzyosobowego  gospodarstwa domowego,
 • 19,5 tys. zł netto miesięcznie dla czteroosobowego albo większego gospodarstwa domowego ,
 • 23 tys. zł netto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

Przekroczenie limitów nie będzie jednak oznaczać wykluczenia z programu. Kredytobiorcy, których gospodarstwa domowe przekroczą limit, będą mogły również otrzymać nowy kredyt, jednak w ich przypadku dopłata będzie pomniejszana. W przypadku przekroczenia limitu przez gospodarstwo jednoosobowe, za każdą złotówkę przekroczenia limitu dopłata będzie pomniejszana o 50 groszy, a w przypadku gospodarstwa dwuosobowego albo większego, o 25 groszy. 

Kryterium powierzchniowe w kredycie mieszkaniowym #naStart

Kryterium powierzchniowe dotyczyć będzie wyłącznie kredytów mieszkaniowych udzielnych jako kredyty hipoteczne dotyczących zakupu mieszania albo domu jednorodzinnego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie będzie dotyczyć budowy domu ani kredytów mieszkaniowych udzielanych jako kredyty konsumenckie.

W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, limit ten określono na poziomie 50 m2 i zaproponowano jego podwyższenie o 25 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego.

Zakup mieszkania o większej niż określona w limicie powierzchni w dalszym ciągu będzie możliwy z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego, Jednak w takim przypadku, wysokości dopłaty będzie pomniejszana o 50 zł za każdy metr przekroczenia. Celem przepisu jest, aby nowy program pomagał w zakupie mieszkania jedynie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego o określonej wielkości.

Wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart

Wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart nie będzie limitowana, ale dopłata naliczana będzie tylko od określonej wysokości kapitału. Będzie ona tym wyższa im większe będzie gospodarstwo domowe, tj.:

 • 200 tys. zł przy jednej osobie w gospodarstwie domowym,
 • 400 tys. zł przy dwóch osobach,
 • 450 tys. zł przy trzech osobach,
 • 500 tys. zł przy czterech osobach,
 • 600 tys. zł przy pięciu osobach.

Takie zasady oznaczać będą, że kredytobiorca w dwuosobowym gospodarstwie, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 450 tys. zł (tj. wyższą niż przewidziany dla takiego gospodarstwa próg 400 tys. zł) uzyska dopłatę obliczaną tak, jakby kredyt ten wynosił 400 tys. zł. Kredytobiorca prowadzący gospodarstwo trzyosobowe, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 600 tys. (tj. wyższą niż 450 tys. zł), uzyska dopłatę taką, jakby kredyt ten wynosił 450 tys. zł. 

W przypadku, gdy kredyt udzielony zostanie wspólnie dwóm osobom i w trakcie jego spłaty jedna z tych osób odstąpi od umowy kredytu (zgodę wyraża bank kredytujący badając wcześniej zdolność kredytową pozostałego kredytobiorcy), kwota dopłaty zostanie ponownie przeliczona i zmniejszona stosowanie do nowej wielkości gospodarstwa domowego. To drugi mechanizm ograniczający sztuczne dokooptowywanie osób do umowy kredytu. Rozwiązanie takie nie będzie jednak stosowane w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców.

Jednocześnie w przypadku zakupu mieszkania w mieście na prawach powiatu będącego stolicą województwa, dla którego ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest o co najmniej 25% wyższa (obecnie Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław) niż wartość ogłoszona dla całego kraju, podane wyżej kwoty będą zwiększane o co najmniej 10% (czyli np. dla 2-osobowego gospodarstwa domowego 440 tys. zł).

Natomiast miastem, w którym wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest wyższa o co najmniej 50%  (obecnie Warszawa), stosowane kwoty bazowe dopłat będą wyższe o 20% (czyli np. dla 2-osobowego gospodarstwa domowego 480 tys. zł). Wprowadzenie korekty dla tych rynków, pozwoli mieszkańcom tych miast kupić mieszkanie z nowym kredytem, przy podobnej atrakcyjności względem oferty rynkowej.

Inne zmiany względem bezpiecznego kredytu 2%

 • Wprowadzenie przepisu o utracie prawa do dopłat do rat kredytu w przypadku wynajęcia mieszkania nabytego przy udziale środków kredytu mieszkaniowego #naStart po przeprowadzeniu się do małżonka. 
 • Dopuszczenie do ubiegania się kredyt osób, które posiadały udział większy niż 50% w nieruchomości mieszkalnej, odziedziczony lub nabyty w drodze darowizny i zbyły go nieodpłatnie. 
 • Umożliwienie ubiegania się o kredyt przez osoby, posiadające nieruchomość mieszkalną w odniesieniu do której organ wydał decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia (art. 67 ustawy Prawo budowlane). 
 • Umożliwienie ubiegania się o kredyt przez osoby, które przeniosły umowę kredytową na byłego partnera (dotyczy wyłącznie umowy kredytowej, nie własności mieszkania).
 • Umożliwienie ubiegania się o kredyt w przypadku rozwiązania umowy kredytowej przed uruchomieniem środków – doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów.

Portal Danych o Obrocie Mieszkań

Projekt ustawy daje też podstawy prawne do działania portalu do prezentacji cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym. Funkcjonowanie portalu ma przyczynić się do zwiększenia przejrzystości rynku nieruchomości poprzez udostępnianie obywatelom statystyk cen transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym. Dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji z rynku ma stanowić jeden z instrumentów ochrony nabywców mieszkań, w szczególności na rynku pierwotnym. Pozwoli na racjonalną ocenę warunków cenowych ofert kupna mieszkania. Ponadto aktualne informacje o sytuacji na rynku mieszkaniowym, w tym o liczbie i strukturze transakcji oraz cenach transakcyjnych, umożliwią monitorowanie wpływu instrumentów wsparcia kredytobiorców w nabywaniu własnego mieszkania na lokalne rynki mieszkaniowe – wyjaśnia minister Krzysztof Hetman. Prowadzeniem portalu zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjnemu, który prowadzi już Ewidencję Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (EDFG). W Ewidencji tej są gromadzone dane, które częściowo będą mogły zasilić również portal upubliczniający ceny transakcyjne lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. W celu pokrycia danymi całego rynku pierwotnego, dane pozyskiwane z EDFG będą uzupełniane o dane dostarczane przez deweloperów (i inne podmioty profesjonalne), którzy dotychczas nie rejestrowali transakcji. Dodatkowe dane z rynku pierwotnego oraz dane z rynku wtórnego będą dostarczane przez Krajową Administrację Skarbową, która gromadzi dane o transakcjach dotyczących nabywania nieruchomości dla celów podatkowych oraz w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wykorzystanie istniejących struktur i baz danych ograniczy obowiązki sprawozdawcze podmiotów dysponujących wiedzą źródłową o transakcjach na rynku mieszkaniowym, a więc przede wszystkim deweloperów (dla rynku pierwotnego) i notariuszy (dla rynku pierwotnego i wtórnego). Uruchomienie portalu planowane jest w ciągu 20 miesięcy od ogłoszenia ustawy.

Konsultacje publiczne oraz Q&A

Konsultacje publiczne i uzgodnienie międzyresortowe potrwają 14 dni, a opiniowanie 21 dni. Opinie i uwagi można zgłaszać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z projektem ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart” można się zapoznać pod linkiem legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383851

Wszystkich zainteresowanych projektem nowych przepisów zachęcamy do zapoznania się z listą szczegółowych pytań i odpowiedzi. Plik jest dostępny jako załącznik do tej informacji.

 

 

Chcemy, by nowe przepisy, będące jednym z 3 elementów strategii rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa w Polsce, weszły w życie jeszcze w drugiej połowie 2024 r. Kredyt mieszkaniowy #naStart, czyli z dopłatami do rat, będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. w przypadku kupna pierwszej nieruchomości. Taką szansę uzyskają rodziny z co najmniej trójką dzieci również w przypadku, gdy kupowane mieszkanie lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych, nie jest ich pierwszą nieruchomością. Zachowujemy jednocześnie możliwość udzielenia przez BGK gwarancji spłaty części kredytu, czyli tak zwaną gwarancję wkładu własnego

– poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. 

Nowy instrument zostanie poszerzony również o kredyt będący kredytem konsumenckim, zaciągniętym na sfinansowanie partycypacji w ramach SIM (TBS) albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej. Osoby decydujące się na korzystanie z tych form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, nie mają dziś możliwości skorzystania z żadnej preferencyjnej formy finansowania tych wydatków. Muszą korzystać z własnych oszczędności albo wysoko oprocentowanych kredytów konsumenckich. To tylko jeden z przykładów, że nasz plan na walką z kryzysem mieszkaniowym ma charakter komplementarny

– zaznaczył wiceminister rozwoju i technologii Krzysztof Kukucki.

Objęcie takich kredytów gwarancjami BGK uczyni je mniej ryzykownymi dla banków i pozwoli obniżyć ich oprocentowanie co najmniej do poziomu oprocentowania kredytów hipotecznych. Objęcie ich dodatkowo dopłatami sprawi, że osoby korzystające z zasobów społecznego budownictwa czynszowego i spółdzielczego uzyskają preferencyjny instrument wsparcia dla pokrycia wymaganych wydatków.

Zasady kredytu mieszkaniowego #naStart

Gwarancja wkładu własnego udzielana będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego i obejmować będzie (tzn. zabezpieczać spłatę na rzecz banku) kwotę brakującą kredytobiorcy na poziomie 20% wartości nabywanej nieruchomości, jednak nie wyższą niż 100 tys. zł.

Natomiast uprawnionymi do uzyskania kredytu mieszkaniowego #naStart będą osoby, które:

 • Nie ukończyły 35 lat, jeżeli przystępują do kredytu jako single. Nie będzie obowiązywał limitu wieku, jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą co najmniej dwie osoby (dwóch kredytobiorców lub kredytobiorca + dziecko). 
 • Nie posiadają i nie posiadały mieszkania (domu jednorodzinnego) chyba, że posiadanym mieszkaniem jest udział (nie wyższy niż 50%) w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym w drodze dziedziczenia lub darowizny. Do powyższego limitu nie będzie się wliczać także nieruchomości uzyskanych w drodze dziedziczenia albo darowizny, które osoba ubiegająca się o kredyt zbyła wcześniej w drodze darowizny na rzecz osoby spoza jej gospodarstwa domowego. 
 • Posiadają nie więcej niż jedno mieszkanie, a w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci. 

Kredyt mieszkaniowy #naStart udzielony będzie mógł być wspólnie maksymalnie dwóm osobom bez względu na łączący je stosunek prawny. W takim przypadku warunki dotyczące posiadanego mieszkania weryfikowane będą dla nich łącznie (tzn. razem będą mogli posiadać udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny, np. oboje po 25%).

Warunkiem wspólnego uzyskania kredytu będzie wymóg nabycia nieruchomości przez oboje kredytobiorców na zasadach współwłasności łącznej albo ułamkowej, po 50%. Warunek taki wyeliminować powinien sztuczne dołączanie kolejnej osoby do umowy kredytu (im więcej osób z dochodem jest stroną kredytu, tym wyższa zdolność kredytowa i lepsze warunki uzyskiwania dopłat).

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego #naStart

Dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego #naStart udzielanego jako kredyt hipoteczny będzie można uzyskać tylko do kredytów udzielonych przed końcem 2027 r. Utrzymane bezterminowo zostaną natomiast dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych #naStart udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej. 

Dopłaty do kredytu będą zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu do:

 • 1,5% w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko.
 • 1% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko.
 • 0,5% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci.
 • 0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Kryterium dochodowe w kredycie mieszkaniowym #na Start

Warunkiem uzyskania dopłat będzie spełnienie kryterium dochodowego. Oparto go o pierwszy próg podatkowy, czyli roczny dochód na poziomie 120 000 zł brutto. W programie kryterium będzie modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego. Wyniesie ono:

 • 7 tys. zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 13 tys. zł netto miesięcznie dla  dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 16 tys. zł netto miesięcznie dla trzyosobowego  gospodarstwa domowego,
 • 19,5 tys. zł netto miesięcznie dla czteroosobowego albo większego gospodarstwa domowego ,
 • 23 tys. zł netto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

Przekroczenie limitów nie będzie jednak oznaczać wykluczenia z programu. Kredytobiorcy, których gospodarstwa domowe przekroczą limit, będą mogły również otrzymać nowy kredyt, jednak w ich przypadku dopłata będzie pomniejszana. W przypadku przekroczenia limitu przez gospodarstwo jednoosobowe, za każdą złotówkę przekroczenia limitu dopłata będzie pomniejszana o 50 groszy, a w przypadku gospodarstwa dwuosobowego albo większego, o 25 groszy. 

Kryterium powierzchniowe w kredycie mieszkaniowym #naStart

Kryterium powierzchniowe dotyczyć będzie wyłącznie kredytów mieszkaniowych udzielnych jako kredyty hipoteczne dotyczących zakupu mieszania albo domu jednorodzinnego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie będzie dotyczyć budowy domu ani kredytów mieszkaniowych udzielanych jako kredyty konsumenckie.

W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, limit ten określono na poziomie 50 m2 i zaproponowano jego podwyższenie o 25 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego.

Zakup mieszkania o większej niż określona w limicie powierzchni w dalszym ciągu będzie możliwy z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego, Jednak w takim przypadku, wysokości dopłaty będzie pomniejszana o 50 zł za każdy metr przekroczenia. Celem przepisu jest, aby nowy program pomagał w zakupie mieszkania jedynie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego o określonej wielkości.

Wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart

Wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart nie będzie limitowana, ale dopłata naliczana będzie tylko od określonej wysokości kapitału. Będzie ona tym wyższa im większe będzie gospodarstwo domowe, tj.:

 • 200 tys. zł przy jednej osobie w gospodarstwie domowym,
 • 400 tys. zł przy dwóch osobach,
 • 450 tys. zł przy trzech osobach,
 • 500 tys. zł przy czterech osobach,
 • 600 tys. zł przy pięciu osobach.

Takie zasady oznaczać będą, że kredytobiorca w dwuosobowym gospodarstwie, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 450 tys. zł (tj. wyższą niż przewidziany dla takiego gospodarstwa próg 400 tys. zł) uzyska dopłatę obliczaną tak, jakby kredyt ten wynosił 400 tys. zł. Kredytobiorca prowadzący gospodarstwo trzyosobowe, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 600 tys. (tj. wyższą niż 450 tys. zł), uzyska dopłatę taką, jakby kredyt ten wynosił 450 tys. zł. 

W przypadku, gdy kredyt udzielony zostanie wspólnie dwóm osobom i w trakcie jego spłaty jedna z tych osób odstąpi od umowy kredytu (zgodę wyraża bank kredytujący badając wcześniej zdolność kredytową pozostałego kredytobiorcy), kwota dopłaty zostanie ponownie przeliczona i zmniejszona stosowanie do nowej wielkości gospodarstwa domowego. To drugi mechanizm ograniczający sztuczne dokooptowywanie osób do umowy kredytu. Rozwiązanie takie nie będzie jednak stosowane w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców.

Jednocześnie w przypadku zakupu mieszkania w mieście na prawach powiatu będącego stolicą województwa, dla którego ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest o co najmniej 25% wyższa (obecnie Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław) niż wartość ogłoszona dla całego kraju, podane wyżej kwoty będą zwiększane o co najmniej 10% (czyli np. dla 2-osobowego gospodarstwa domowego 440 tys. zł).

Natomiast miastem, w którym wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest wyższa o co najmniej 50%  (obecnie Warszawa), stosowane kwoty bazowe dopłat będą wyższe o 20% (czyli np. dla 2-osobowego gospodarstwa domowego 480 tys. zł). Wprowadzenie korekty dla tych rynków, pozwoli mieszkańcom tych miast kupić mieszkanie z nowym kredytem, przy podobnej atrakcyjności względem oferty rynkowej.

Inne zmiany względem bezpiecznego kredytu 2%

 • Wprowadzenie przepisu o utracie prawa do dopłat do rat kredytu w przypadku wynajęcia mieszkania nabytego przy udziale środków kredytu mieszkaniowego #naStart po przeprowadzeniu się do małżonka. 
 • Dopuszczenie do ubiegania się kredyt osób, które posiadały udział większy niż 50% w nieruchomości mieszkalnej, odziedziczony lub nabyty w drodze darowizny i zbyły go nieodpłatnie. 
 • Umożliwienie ubiegania się o kredyt przez osoby, posiadające nieruchomość mieszkalną w odniesieniu do której organ wydał decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia (art. 67 ustawy Prawo budowlane). 
 • Umożliwienie ubiegania się o kredyt przez osoby, które przeniosły umowę kredytową na byłego partnera (dotyczy wyłącznie umowy kredytowej, nie własności mieszkania).
 • Umożliwienie ubiegania się o kredyt w przypadku rozwiązania umowy kredytowej przed uruchomieniem środków – doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów.

Portal Danych o Obrocie Mieszkań

Projekt ustawy daje też podstawy prawne do działania portalu do prezentacji cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym. Funkcjonowanie portalu ma przyczynić się do zwiększenia przejrzystości rynku nieruchomości poprzez udostępnianie obywatelom statystyk cen transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym. Dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji z rynku ma stanowić jeden z instrumentów ochrony nabywców mieszkań, w szczególności na rynku pierwotnym. Pozwoli na racjonalną ocenę warunków cenowych ofert kupna mieszkania. Ponadto aktualne informacje o sytuacji na rynku mieszkaniowym, w tym o liczbie i strukturze transakcji oraz cenach transakcyjnych, umożliwią monitorowanie wpływu instrumentów wsparcia kredytobiorców w nabywaniu własnego mieszkania na lokalne rynki mieszkaniowe

– wyjaśnia minister Krzysztof Hetman.

Prowadzeniem portalu zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjnemu, który prowadzi już Ewidencję Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (EDFG). W Ewidencji tej są gromadzone dane, które częściowo będą mogły zasilić również portal upubliczniający ceny transakcyjne lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. W celu pokrycia danymi całego rynku pierwotnego, dane pozyskiwane z EDFG będą uzupełniane o dane dostarczane przez deweloperów (i inne podmioty profesjonalne), którzy dotychczas nie rejestrowali transakcji. Dodatkowe dane z rynku pierwotnego oraz dane z rynku wtórnego będą dostarczane przez Krajową Administrację Skarbową, która gromadzi dane o transakcjach dotyczących nabywania nieruchomości dla celów podatkowych oraz w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wykorzystanie istniejących struktur i baz danych ograniczy obowiązki sprawozdawcze podmiotów dysponujących wiedzą źródłową o transakcjach na rynku mieszkaniowym, a więc przede wszystkim deweloperów (dla rynku pierwotnego) i notariuszy (dla rynku pierwotnego i wtórnego). Uruchomienie portalu planowane jest w ciągu 20 miesięcy od ogłoszenia ustawy.

Konsultacje publiczne oraz Q&A

Konsultacje publiczne i uzgodnienie międzyresortowe potrwają 14 dni, a opiniowanie 21 dni. Opinie i uwagi można zgłaszać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z projektem ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart” można się zapoznać pod linkiem legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383851

Wszystkich zainteresowanych projektem nowych przepisów zachęcamy do zapoznania się z listą szczegółowych pytań i odpowiedzi. Plik jest dostępny jako załącznik do tej informacji.

Ministerstwo rozwoju i Technologii ,Departament Mieszkalnictwa

 CENNIK USŁUG I OPŁAT

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 rokuo Gospodarce nieruchomościami, zamawiający zobowiązany jest do zapłaty pośrednikowi wynagrodzenia w wysokości i na warunkach określonych w umowie pośrednictwa.

Biuro Pośrednictwa Nieruchomości NEST pobiera wynagrodzenia za czynności pośrednictwa
w sprzedaży, kupnie, najmie i wynajmie nieruchomości w następującej wysokości*:https://www.nieruchomosci-online.pl/indeks-nastrojow-posrednikow/

Mijający 2023 rok był kolejnym pełnym wyzwań dla branży. Za czysto ekonomiczną samoregulacją rynku podążać musiała nie tylko zdolność jego uczestników do adaptowania się, ale też do bardziej strategicznego spojrzenia na własne działania.

Zmienność jest jedyną stałą i spoglądając w nadchodzący rok wiemy, że będzie  on wymagał od pośredników jeszcze więcej. A jako zespół Nieruchomosci-online.pl  będziemy nadal Waszym niezawodnym i pewnym partnerem. Jak nikt rozumiemy wyzwania, przed którymi stoi teraz zawód pośrednika.

Dom, szczególnie w czasie okołoświątecznym, budzi przyjemne skojarzenia, przywołujące smaki zapachy, melodie, które często stają się ścieżką dźwiękową naszego życia. Mimo wielu zakrętów, które musimy pokonywać, dom to jednak zawsze punkt odniesienia, do którego albo dążymy, albo tęsknimy, o który dbamy, w którym jesteśmy sobą.

Towarzyszące poszukiwaniom na Nieruchomosci-online.pl pomarańczowy domek i hasło „Tu zaczyna się dom” to nie dzieła przypadku. Każdy z naszego zespołu codziennie czuje wagę tych symboli. Stanowią obietnicę, której nie możemy złamać; wzbudzają nadzieję, których nie chcemy zawieść. I tak niezmiennie już od 15 lat wspólnie z Wami pracujemy nad tym, by skutecznie łączyć poszukujących z ich wymarzonymi nieruchomościami. Nawet – a może tym bardziej – wtedy, kiedy sytuacja na rynku nieruchomości staje się bardziej rozhuśtana, bardziej wymagająca. Podaż nie nadąża za popytem, ceny nieruchomości rosną, próg wejścia w inwestowanie jest wysoki, mamy ochłodzenie w sektorze najmu. Słuchamy, kiedy mówicie nam o tym, podczas cokwartalnych edycji badania nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami INPON.

Obdarzeni zaufaniem przez ponad 13 tysięcy biur nieruchomości i agentów aktywnych w portalu, chcemy być najlepszym partnerem wspierającym Wasze cele biznesowe poprzez efektywne wykorzystanie możliwości, jakie daje Nieruchomosci-online.pl.

 • Analityka portalu pokazuje Wam, gdzie szukać ulepszeń i jak optymalizować działania.
 • Co piątek nasi doradcy klienta czekają na Was na webinarach, by przybliżać Wam wiedzę na temat funkcjonalności konta. W 2023 r. przeszkoliliśmy około 500 pośredników.
 • Edukujemy Was również podczas indywidualnych konsultacji dla biur, połączonych ze szkoleniem dla członków zespołu.
 • Dopingujemy do dbania o kompletność Waszych ogłoszeń w ramach sztandarowego programu Profesjonalny Agent.
 • Udostępniamy szereg narzędzi, które czynią Waszą pracę łatwiejszą: kreator wirtualnych wizyt, SMS-owe powiadomienia o zapytaniach, a w nich preferencje poszukującego – to tylko niektóre z nich.
 • Dajemy obraz rynku, publikując regularnie raporty cenowe, także te lokalne.
 • Propagujemy dobre praktyki w magazynie „ESTATE”.

Tradycyjnie już wiosną, jesienią i na przełomie roku, kiedy plany mieszkaniowe ożywają – dajemy się zobaczyć w kampaniach telewizyjnych i w mediach cyfrowych. Tym samym mówiąc poszukującym: „Jeśli szukacie nieruchomości, to Nieruchomosci-online.pl jest do tego najlepszym miejscem” A kiedy nas odwiedzą, pozwalamy im się rozgościć. Stwarzamy im przyjazną przestrzeń do poszukiwań, nie rozpraszamy reklamami. Serwujemy im najbardziej kompletne, dopracowane ogłoszenia. Prostota, estetyka, łatwość dotarcia do potrzebnych informacji – w ten sposób zaskarbiamy sobie zaufanie ponad 3 mln użytkowników miesięcznie, którzy – kiedy opuszczają nasze progi – przechodzą wprost pod Wasze skrzydła.

Cieszymy się, że możemy wspólnie budować obraz zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Dziękujemy, że tak licznie jesteście z nami!

Nagroda Jakości 2023 dla Nieruchomosci-online.pl wręczona podczas 10. edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości

Za transparentność, profesjonalizm i skuteczność, które sprawiają, że portal Nieruchomosci-online.pl jest pionierem w podwyższaniu standardów jakości w swojej branży – z takim wyróżnieniem Alicja Palińska odebrała „Polską Nagrodę Jakości 2023” dla Nieruchomosci-online.pl, jedną z najdłużej przyznawanych przez Polską Agencję Przedsiębiorczości nagród dla firm i instytucji prezentujących wysokie standardy zarządzania w swoim środowisku pracy, a także oferujących produkty najwyższej jakości.

Michał Kurczycki
Dyrektor zarządzający portalu
Nieruchomosci-online.pl

Polski KOngres Przedsiebiorczości

Zespół Nieruchomosci-online.pl , 21.11.2023, Analizy - Polski Kongres Przedsiębiorczości https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/hustawka-nastrojow-na-rynku-nieruchomosci-ocena-ekspertow-podczas-10-polskiego-kongresu-przedsiebiorczosci-28181.html?utm_content=cta1&utm_source=newsletter-no-agenci&utm_medium=mail&utm_campaign=newsletter-listopad23

Huśtawka nastrojów na rynku nieruchomości. Gorzka ocena ekspertów podczas 10. Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości

 Co buja rynkiem? Czy BK2% to game changer dla rynku? Czy to czas na inwestowanie? W panelu pt. „Nastroje na rynku nieruchomości” zorganizowanym przez portal Nieruchomosci-online.pl podczas 10. edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie rozmawialiśmy z zaproszonymi ekspertami o tym, co dzieje się i co może się wydarzyć w 2024 roku. Mamy dla Ciebie podsumowanie najważniejszych wniosków.To była dyskusja pełna wnikliwych analiz i dosadnych ocen dotyczących rynku nieruchomości. W dniu 13 listopada 2023 r. na zaproszenie portalu Nieruchomosci-online.pl w panelu na temat tego, jaka jest ocena sytuacji na rynku, co kształtuje nastroje rynkowe oraz jakie są prognozy na 2024 rok, wzięli udział:

 • dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH, główny analityk BIK
 • dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW
 • Elżbieta Liberda — radca prawny w zakresie prawa nieruchomości, inwestor
 • Tomasz Stoga — prezes zarządu Profit Development S.A. i PZFD Wrocław
 • Jan Dziekoński — analityk rynku nieruchomości, założyciel portalu analiz FLTR.pl

Alicja Palińska z działu analiz portalu wnikliwie pytała o szanse i zagrożenia, jakie widzą w swoich dziedzinach paneliści, po to, aby poznać kierunek rozwoju polskiego rynku nieruchomości.

Co buja rynkiem nieruchomości i powoduje huśtawkę nastrojów jego uczestników?dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW: „W 10. już edycji badania nastrojów rynkowych INPON widać coraz wyraźniejszą zmianę, jaka nastąpiła w ocenie rynku, a wysoka fala wybija się coraz mocniej ponad poziom optymizmu, czyli powyżej 50 pkt. Ostatnie 3 lata były burzliwe, i choć po III kw. 2023 r. indeks INPON wynosi ok. 60 pkt, wciąż jest kilka czynników, które negatywnie oddziałują na rynek. Warto dodać, że cztery kwartały temu nastroje szurały po dnie. Z hurraoptymizmu w 2021 roku weszliśmy w marazm, trwający przez 2022 rok, co było emanacją tego, co zadziało się w gospodarce. Po tym jak okazało się, że inflacja jest jednak groźna, doświadczyliśmy nagłego zwrotu w polityce pieniężnej i na rynku kredytowym, kiedy napływ pieniądza kredytowego należało odciąć z gospodarki. Dziś hossa panuje w kawalerkach i większych mieszkaniach na sprzedaż – tu wysoka fala jeszcze się zbiera, natomiast tak optymistycznie nie jest już w segmencie działek czy lokali komercyjnych. Pozostaje pytanie, czy rynek odbił już na stałe od dna i kieruje się już tylko ku świetlanej przyszłości przy trwałym popycie na rynku mieszkaniowym. Na pewno mogę zauważyć, że rynek nieruchomości w Polsce się profesjonalizuje i inaczej podchodzi o inwestowania w nieruchomości również na cele własne, co właśnie widać w zachowaniu klientów rynku”.

dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW oraz dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH, główny analityk BIK w panelu pt. „Nastroje na rynku nieruchomości”

Czy BK2% to game changer czy jednak „ogranichanger” dla rynku nieruchomości?dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH, główny analityk BIK: „W ocenie sytuacji na rynku kredytowym wracamy do momentu z grudnia 2021 roku, ale nie w kwestii liczby udzielonych kredytów, lecz ich sumarycznej wartości. Osoby, które obecnie zaciągają kredyty, w głównej mierze napędzane są przez rządowe dopłaty. Z programu Bezpieczny Kredyt 2% w tej chwili skorzystało 41 tys. osób, a przeciętny wiek takiej osoby wynosi 31 lat. Osób pomiędzy 25 a 34 rokiem życia, które stały się beneficjentami programu, jest ok. 30 tys. Można to w obrazowy sposób porównać do okresu sierpień-listopad 2022 roku, kiedy z kredytów skorzystało łącznie 12 tys. osób, czyli rynek kredytowy praktycznie nie istniał. Co tak gwałtownie pobudziło rynek już na wiosnę 2023? Samo zapowiedzenie programu BK2% już zaczęło odmrażać wnioski kredytowe, a tym samym oczekiwania, że stopy procentowe zaczną spadać. Natomiast istotne i niebezpieczne dla rynku jest to, że jeżeli włączymy stymulator rynku w stronę popytową, przy totalnej nieelastyczności strony podażowej, to taka zabawa może się skończyć tylko w jeden spektakularny sposób, czyli wzrostem cen. Dość dobitnie pokazuje to, że dalsze nieuelastycznianie strony podażowej w dalszym ciągu będzie podbijać ceny”.

dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH, główny analityk BIK oraz Alicja Palińska z działu analiz portalu Nieruchomosci-online.pl podczas panelu pt. „Nastroje na rynku nieruchomości”

 Dlaczego BK2% okazał się teksańską masakrą piłą mechaniczną dla rynku pierwotnego?Tomasz Stoga, prezes Profit Development S.A. oraz PZFD Wrocław: „Sama zapowiedź wprowadzenia kredytu BK2% nie tylko spowodowała wzrost cen, ale też wymiotła oferty z rynku pierwotnego. Od stycznia 2023 r. w biurach sprzedaży deweloperów rozpoczął się wir sprzedażowy, który objął osoby z gotówką, które przy wysokim poziomie inflacji oraz zapowiedzią kolejnego wpompowania taniego pieniądza w rynek lokowały kapitał w mieszkania. Różnie można oceniać ten program, natomiast z punktu widzenia rynku nieruchomości to była katastrofa, i to na dodatek teksańską piłą mechaniczną. Chyba nie można było niczego gorszego zrobić niż zapowiedzieć projekt i odroczyć go w czasie o pół roku i dać czas na wykupienie oferty przed tymi, co rzeczywiście z rządowych dopłat mieli skorzystać. W ten sposób pojawiła się kolejna bariera przed młodymi ludźmi do kupienia własnego mieszkania. Zatem popyt został pobudzony, ale nie tam, gdzie rzeczywiście była taka potrzeba. Natomiast na dzień dzisiejszy jest gigantyczne ssanie na rynku, jeżeli chodzi o małe mieszkania. Ale to zawsze był samograj bez względu na wielkość miasta czy rodzaj rynku. W przypadku większych mieszkań jest większy problem, jeśli chodzi o sprzedaż ze względu na limity programu BK2%. Natomiast takich mieszkań nie projektuje się, ani nie produkuje w dużych ilościach, zatem zawsze znajdują swoich klientów, którzy mają potrzebę zakupu większych metraży. A jak dodamy do tego fajną infrastrukturę osiedla i ogródki to takie mieszkania schodzą na pniu”.

Tomasz Stoga, prezes Profit Development S.A oraz Oddziału PZFD Wrocław oraz Alicja Palińska z działu analiz Nieruchomosci-online.pl w panelu pt. „Nastroje na rynku nieruchomości”.

Czy w Polsce wciąż mamy dobre nastroje na kupowanie, sprzedawanie i inwestowanie w nieruchomości?Elżbieta Liberda, radca prawny, pośrednik, inwestorka: „Wszystko zależy od tego, o jakiej lokalizacji, o jakim mieście i o jakim typie nieruchomości mówimy. Tak więc daleka byłabym od generalizowania, ponieważ w takich miastach jak Kraków, Wrocław, Lublin czy Warszawa, czyli w dużych, akademickich miastach rynek wtórny ma się świetnie. Wielkim problemem jest natomiast to, że po prostu brakuje towaru, czyli mieszkań. Natomiast nastroje są absolutnie optymistyczne, tylko pytanie dla kogo, i czy przypadkiem nie tylko dla sprzedających. W przypadku przedsiębiorców działających jako fliperzy czy rentierzy niestety mina może już zrzednąć. Przede wszystkim z powodu progu wejścia. Kiedyś z kwoty 400-500 tys. zł zarobek był rzędu 100-150 tys. zł z flipa, dziś w Warszawie czy Krakowie może już nie starczyć, żeby kupić dobre mieszkanie, a równolegle wzrosły koszty remontu. Coraz częściej pojawiają się problemy z ekipami remontowymi zza wschodniej granicy, które nierzadko podchodzą do współpracy w sposób nieprofesjonalny. Coraz częściej fliper, czyli przedsiębiorca, który zajmuje się handlem mieszkaniami, konkuruje z klientem indywidualnym, kupującym na własne potrzeby i który jest gotowy zapłacić dużo więcej z uwagi na prywatne preferencje. W przypadku zarabiania na najmie, czyli byciu rentierem i utrzymywaniu się z pasywnego dochodu pojawiają się te same problemy z progiem wejścia i zyskiem. Stopa zwrotu przy zakupie mieszkania w Warszawie za 600-700 tys. zł a poziomem czynszu najmu wielkości 3,5 tys. zł coraz szybciej topnieje. Na koniec tylko napomnę o fatalnych przepisach, jeśli chodzi o ochronę właścicieli mieszkań. Ustawa o ochronie praw lokatorów to relikt prawny, który powinien zostać zmieniony, utrudniający podejmowanie decyzji zakupowych osobom, które chcą żyć z wynajmu, bo po prostu tego wynajmu zaczynają się bać”.

Elżbieta Liberda, radca prawny, pośrednik, inwestorka podczas panelu „Nastroje na rynku nieruchomości”

 Jeśli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle, czyli co psuje rynek nieruchomości?Jan Dziekoński, konsultant i analityk rynku z portalu FLTR.pl: „Jeśli tak spojrzeć na aktualny rynek nieruchomości z lotu ptaka, to mamy super wyniki sprzedaży w branży deweloperskiej, mamy rozgrzany rynek wtórny przy wysokiej sprzedaży i popycie kredytowym. Ale mówiąc szczerze, to trochę się oszukujemy, bo ten optymistyczny nastrój zbudowała jedna decyzja polityczna, na dodatek skorelowana z jesiennymi wyborami. Możemy już dziś zakładać, że najpóźniej w lutym 2024 roku budżet na Bezpieczny kredyt 2% się wyczerpie i program zostanie zatrzymany w obecnym brzmieniu ustawy. I najprawdopodobniej wrócimy do punktu wyjścia z zeszłego roku, może lekko zmienionego, kiedy stopy procentowe wynoszą 5,75 proc. i żeby kupić mieszkanie w Warszawie z sypialnią i salonem z kuchnią, to musimy zarabiać 18 tys. zł brutto. To powoduje, że popyt gaśnie. Najważniejszym pytaniem, jakie musimy sobie stawiać, jest pytanie o politykę pieniężną. Dziś już wiemy, z zapowiedzi prof. Glapińskiego, że do marca 2024 r. nic w kwestii obniżek stóp procentowych się nie zmieni, a może zamiast spadków stóp zobaczymy jednak wzrosty? Dodatkowo, losy programu BK2% są niepewne, mając na uwadze zapowiedzi przyszłego rządu. Po drugie, odnosząc się do ogólnych statystyk, mówiących o znikającej podaży ofert, muszę dodać, że nie na każdym rynku tak się dzieje. Małe miasta gminne czy powiatowe, a także niektóre duże miasta wojewódzkie, jak na przykład Łódź, ciągle mają dużą podaż mieszkań. Musimy tu powiedzieć o ryzyku przeinwestowania, szczególnie jeśli czeka nas koniec wakacji kredytowych, które stanowiły bufor bezpieczeństwa dla osób kupujących na kredyt, a jednak mogących nie udźwignąć wysokich rat kredytowych bez wsparcia. To może uruchomić podaż na rynku wtórnym, na którym może być niedługo ciężko coś sprzedać. Oprócz rynku mieszkaniowego mamy rynek działek, gdzie chęci do budowy domów też nie ma. Dochodzi do tego wychładzający się rynek najmu, co spowodowane jest wyjazdami migrantów z Polski, a także ucieczką z najmu osób, które skorzystały z BK2%. To wpływa na korekty w czynszach, co widać już w Łodzi czy Wrocławiu”.

Tomasz Stoga z Profit Development S.A., Elżbieta Liberda, radca prawny, pośrednik i inwestorka oraz Jan Dziekoński, konsultant biznesowy, analityk rynku z portalu FLTR.pl podczas panelu pt. „Nastroje na rynku nieruchomości”

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym około 300 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Odwiedzany jest przez ponad 4 mln użytkowników miesięcznie